Ocupesca 2017

Poboación ocupada na pesca extractiva por provincia
 Caladoiro NacionalPesq. ComunitariasPesq. InternacionaisTotal
%%%%
A Coruña5.52659,53%11810,77%666,61%5.71050,19%
Lugo5325,73%83676,08%535,37%1.42212,50%
Pontevedra3.22534,74%14513,15%87688,01%4.24537,31%
TOTAL9.283100,00%1.099100,00%995100,00%11.377100,00%