Ocupesca 2011

Poboación ocupada na acuicultura en función da alta no ISM por tipo de establecemento
 BateasParques de cultivoGranxas e criadeirosTotal
N.º%N.º%N.º%N.º%
Foi alta no ano1302,02%400,63%370,57%2073,22%
Traballaba anteriormente4.45869,31%6249,70%5528,59%5.63487,60%
Non sabe/Non contesta3595,58%2313,60%5919,18%
TOTAL4.94776,92%89613,92%5899,16%6.432100,00%