Rexistro de Buques Pesqueiros 2013ANEXO II: Abreviaturas

 

C. Caladoiro
CV Cabalo de vapor
GT Toneladas brutas (Gross Tonnage)
m Metros
Número
Pesq. Pesqueiras
Var Variación
Voland. Volandeira
Zambu. Zamburiña