Rexistro de Buques Pesqueiros 2015ANEXO II: Abreviaturas

 

C. Caladoiro
CV Cabalo de vapor
GT Toneladas brutas (Gross Tonnage)
m Metros
Número
Pesq. Pesqueiras
Var Variación