Plans de explotación
Ano de publicación:

Nesta páxina poderemos atopar as fichas, que resumen os datos mínimos sobre os plans de explotación aprobados. Os plans de explotación presentados polas entidades que serviron de base para a aprobación do Plan xeral de Explotación Marisqueira anual estarán dispoñibles nos servizos centrais, xefaturas territoriais correspondentes da Consellería do Mar, así como na sede das entidades responsables destes, sen prexuízo do cumprimento da Lei 3/2018, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais.

Asemade, tamén se publican as zonas reservadas para a captura de poliquetos por parte dos pescadores de lecer nos plans de explotación para o ano 2019.

Modelos de solicitude
Fichas correspondentes aos plans de explotación publicados no D.O.G. no nº 248 do 31 de decembro do 2018.
Plans de explotación en autorizacións marisqueiras
Plans específicos de explotación para as zonas de libre marisqueo
Zonas de libre marisqueo para o ano 2019
» Cotas máximas de captura para zonas de libre marisqueo na Ría de Arousa non sometidas a plan de explotación
» Cotas máximas de captura para libre marisqueo no resto de zonas
Crustáceos (Períodos autorizados para o ano 2019)
Modelos de solicitude
Fichas correspondentes aos plans de xestión publicados no D.O.G. no nº 246 do 27 de decembro do 2017.
Percebe (Pollicipes pollicipes)
Solénidos (navalla/ longueirón/ longueirón vello)
Equinodermos
Peneira
» Provincia de A Coruña
» Provincia de Pontevedra
Algas
Anemones
Poliquetos